searchカテゴリー選択
chevron_left

カテゴリーを選択しなおす

カテゴリーのご意見・ご要望はこちら
cancel
プロフィール
PROFILE

wepimosezuさんのプロフィール

住所
未設定
出身
未設定

自由文未設定

ブログタイトル
Roomaji Blog Wepimosezu
ブログURL
https://wepimosezu.hatenadiary.com/
ブログ紹介文
ローマ字だけのブログ
更新頻度(1年)

72回 / 365日(平均1.4回/週)

ブログ村参加:2018/10/23

本日のランキング(IN)
フォロー

ブログリーダー」を活用して、wepimosezuさんをフォローしませんか?

ハンドル名
wepimosezuさん
ブログタイトル
Roomaji Blog Wepimosezu
更新頻度
72回 / 365日(平均1.4回/週)
フォロー
Roomaji Blog Wepimosezu

wepimosezuさんの新着記事

1件〜30件

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (yoh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (yoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei yoh you you: miyou, you gozaimasu, You, Youi, Chuuyou yau: yauka, hayau, Yausu, Yauyau, Taiyau eu: Eunen, Euryau, Doueu…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (moh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (moh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei moh mou mou: mou hitotsu, Keimou mau: mausu, yasumau, amau, Maujiu, Honmau On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (poh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (poh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei poh pou pou: Honpou, Renpou pofu: Seppofu pau: Teppau, Honpau, Rippau pafu: Rippafu On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (boh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (boh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei boh bou bou: Bou, Boueiki, Kaibou, Mubou bofu: Shaubafu bau: asobau, tobau, Bauseki, Kibau, Teibau bafu: Binbafu On-yom…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (hoh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (hoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei hoh hou hou: Houshuku, Houkifu, Hounen, Reihou nofu: Hofukwai nau: haumuru, Hauwi, Haukau, Kaihau nafu: hafurinageru, h…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (noh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (noh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei noh nou nou: Nou, Nouka, Noukon nofu: kinofu nau: shinau, abunau gozaimasu, Nau, Kunau nafu: Nafunifu On-yomi F: Fuhyou…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (doh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (doh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei doh dou dou: dou shite, Dou, Douwa, Undou, Kuudou dau: Dau, Dauro, Budau dafu: Mondafu On-yomi B: Budau(葡*萄*) D: Dau(堂)…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (toh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (toh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei toh tou tou: otouto, Touitsu, Touji, Boutou, Hokutou tau: tauge, katau, itau, Tauken, Satau tafu: Tafu, Tafuben, Suitaf…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (zoh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (zoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei zoh zou zou: Zouka, Zouwa, Zouyo zau: Zau, Zausho, Seizau, Naizau, Butsuzau zafu: Zafuni On-yomi B: Butsuzau(仏像) F: Fuh…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (soh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (soh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei soh sou sou: Sou, Souwin, Kyausou, Suisou, Hausou sau: hanasou, asau, sau shite, Sauan, Taisau safu: Safuwa On-yomi F: …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (goh)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (goh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei goh gou gou: Kwaugou gofu: Gofu Eigofu gau: isogau nagau Gauin, Gauketsu Bangau gafu: Gafudou gwau: Gwauon On-yomi B: B…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (koh)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (koh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei koh kou kou: Kouseki, Kousoku, Kouhei, Kikou, Shinkou kofu: Kofu kau: sakau, akau, kau shite, Kaugi, Kenkau kafu: Kafuo…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (oh)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (oh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei oh ou ou: oute, Outafu, Oubei au: Aukwa, Augi, Chuuau afu: afugi, Afushiu, Afutotsu wau: yowau, Wauji, Waurai, Ranwau. h…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (yuh)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (yuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei yuh yuu yuu: Yuuki, Eiyuu, Kinqyuu yufu: yufugata iu: Iugi, Iubin, Kwanqiu, Shoiu ifu: Toifu iu iu: ifu On-yomi E: Eiyu…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (wa)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (wa) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei wa wa wa: wa, awa, kowairo, yowai, Washi ha: kaha, maharu, omohazu, yaharaka, Biha 'wa ha: ware ha umi no ko, mata ha On…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (zu)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (zu) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei zu zu zu: suzu, monozuki, shirazu ni, Ninzuu, Kouzui dzu: midzu, medzurashii, hitotsu dzutsu, Dzumen, Daidzu dzu dzu: ts…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (ji)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (ji) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei ji ji ji: hajime, kojiakeru, Ji, Jiman, Jutsugo dji: adji, hadjiru, Djimen, Djosei, Shaudjiki dji dji: chidjimu, hanadji…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (ga)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (ga) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei ga ga ga: ishigaki, Gakumon, Ganseki, Shaugai, Hatsuga gwa: Gwaka, Gwaikoku, Gwanqyaku, Shaugwatsu, Nengwan On-yomi F: F…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (ka)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (ka) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei ka ka ka: ka, kami, shidzuka, Katei, Kiuka kwa: Kwaji, Kwangei, Kekkwa, Seikwatsu, Yukwai On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gend…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (o)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (o) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei o o o: oku, otona, okiru, o-hanashi, Zatsuon wo: wotoko, towoka, wodoru, awoi, Wokan ho: kaho, ohori, todokohoru, nahosu,…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (e)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (e) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei e e e: e, e, kokoroe, mieru, Eiyo we: kowe, uweru, We, Wen, Chiwe he: ihe, mahe, kangaheru, kaheru, sukuhe ë he: nishi he…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (u)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (u) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei u u u: uta, uma, ukabu, Raiu, Kiun fu: kafu, sufu, arasofu, ayafui On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語) H: Hyou …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (i)

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (i) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei i i i: ishi, mukuiru, akai, Ito, Ai wi: wido, wiru, mawiru, Wi, Kenwi hi: kahi, ahizu, tsuhiyasu, omohide, kohishisa On-y…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Hanrei

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Fuhyou (Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou) - Hanrei 1. Gendai-go no Onqin wo mejirushi to shite, kono kanadzukai to Rekishi-teki-kanadzukai to no Shuyou na kana no tsukai-kata wo Taishou sase, Rei wo shimesita. 2. Onqin wo arawasu no ni 'wa, Katakana oyobi Chouon-Fu…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 6

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 6 Tsugi no you na Go 'wa, O-retsu no kana ni "o" wo soete kaku. Rei: ookami, oose, ooyake, koori, koorogi, hoo, hoozuki, honoo, too, ikidooru. oou, kooru, shi-ooseru, tooru, todokooru, moyoosu, itooshii, ooi, ookii, to…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 5

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 5 Tsugi no you na Go 'wa "dji", "dzu" wo mochiite kaku. (1) Douon no Renko ni yotte shou-jita "dji", "dzu". Rei: chidjimi, chidjimu, chidjireru, chidjikomaru, tsudzumi, tsudzura, tsudzuku, tsudzumeru, tsudzuru. [Chuui]…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 4

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 4 Doushi no "iu" 'wa "iu" to kaku. Rei: mono wo iu, iu made mo nai, mukashi-mukashi atta to iu, dou iu Fuu ni, hito to iu mono, kou iu wake On-yomi D: Dai (第), Doushi (動詞) H: Honbun (本文), Hyouki (表記) K: Kanshuu (慣習) R:…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 4

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 4 Doushi no "iu" 'wa "iu" to kaku. Rei: mono wo iu, iu made mo nai, mukashi-mukashi atta to iu, dou iu Fuu ni, hito to iu mono, kou iu wake On-yomi D: Dai (第), Doushi (動詞) H: Honbun (本文), Hyouki (表記) K: Kanshuu (慣習) R:…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 3

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 3 Joshi no "he" 'wa "he (''e, ë)" to kaku. Rei: Kokyou ë kaeru, -- san ë, haha ë no tayori, Eki ë 'wa Suufun On-yomi D: Dai (第) E: Eki (駅) H: Honbun (本文), Hyouki (表記) J: Joshi (助詞) K: Kanshuu (慣習), Kokyou (故郷) R: Rei (…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 2

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 2 Joshi no "ha" 'wa "ha ('wa)" to kaku. Rei: kyou 'wa Nichiyou desu, yama de 'wa yuki ga furimashita, arui 'wa, mata 'wa, moshiku 'wa, izure 'wa, sate 'wa, tsuite 'wa, de 'wa sayou nara, to 'wa ie, oshimuraku 'wa, osor…

カテゴリー一覧
商用