Roomaji Blog Wepimosezu
住所
出身
ハンドル名
ziomさん
ブログタイトル
Roomaji Blog Wepimosezu
ブログURL
http://wepimosezu.hatenablog.com/
ブログ紹介文
ローマ字だけのブログ。訓令式、ヘボン式、日本式、分かち書き、文法論、音韻論、語彙面の解説
自由文
-
更新頻度(1年)

89回 / 302日(平均2.1回/週)

ブログ村参加:2018/10/23

ziomさんの人気ランキング

 • IN
 • OUT
 • PV
今日 08/20 08/19 08/18 08/17 08/16 08/15 全参加数
総合ランキング(IN) 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 969,430サイト
INポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
OUTポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
PVポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
教育ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 9,193サイト
国語科教育 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 138サイト
日本語教育 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 357サイト
英語ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 10,593サイト
英語情報 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 146サイト
今日 08/20 08/19 08/18 08/17 08/16 08/15 全参加数
総合ランキング(OUT) 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 969,430サイト
INポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
OUTポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
PVポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
教育ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 9,193サイト
国語科教育 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 138サイト
日本語教育 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 357サイト
英語ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 10,593サイト
英語情報 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 146サイト
今日 08/20 08/19 08/18 08/17 08/16 08/15 全参加数
総合ランキング(PV) 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 969,430サイト
INポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
OUTポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
PVポイント 0 0 0 0 0 0 0 0/週
教育ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 9,193サイト
国語科教育 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 138サイト
日本語教育 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 357サイト
英語ブログ 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 10,593サイト
英語情報 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 圏外 146サイト

ziomさんのブログ記事

 • Kunqyomi no Ichiran: "TS" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana tsu 津 tsu'zukeru 続 keru tsu'zuku 続 ku tsu'zumi 鼓 tsuba 唾 tsubasa 翼 tsubo 坪 tsubu 粒 tsubureru 潰 reru tsubusu 潰 su tsuchi 土 tsuchikau 培 u tsuchikaü tsudou 集 u tsudoü tsugeru 告 geru tsugi 次 tsugu 接次継 gu tsugunau 償 u tsugunaü tsuieru 費 eru tsuïeru tsuiyasu…

 • Gakkou-Kyouiku-hou: Dai 1-shou (4)

  (2019/07/28) Gakkou-Kyouiku-hou学校教育法: Dai第 1-shou章: Sousoku総則 (4) Dai第 4-jou条: Tsugi no Kakugou各号 ni kakageru Gakkou学校 no Setchi-Haishi設置廃止, Setchi-sha設置者 no Henkou変更 sono Ta他 Seirei政令 de sadameru Jikou事項 (Jijou次条 ni oite "Setchi-Haishi-tou設置廃止等" to iu.) wa, sorezore Tougai-Kakugou当該各号 ni sadameru m…

 • Kunqyomi no Ichiran: "TO" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana to 十戸 tobasu 飛 basu tobira 扉 toboshii 乏 shii tobu 跳飛 bu todokeru 届 keru todokooru 滞 ru todokoöru todoku 届 ku togeru 遂 geru togu 研 gu toi 問 i toï tojiru 閉 jiru to'jiru tokasu 溶解 kasu tokeru 溶解 keru toki 時 toko 常床 tokoro 所 toku 溶解説 ku tomaru 止泊留 maru tom…

 • Gakkou-Kyouiku-hou: Dai 1-shou (1-3)

  Dai 1-shou (1-2) Dai 1-shou (1-2)(2019/07/21) Gakkou-Kyouiku-hou Gakkou-Kyouiku-hou学校教育法: Dai第 1-shou章: Sousoku総則 (1-3) Dai第 1-jou条: Kono Houritsu法律 de, Gakkou学校 to wa, Youchi-en幼稚園, Shou-Gakkou小学校, Chuu-Gakkou中学校, Gimu-Kyouiku-Gakkou義務教育学校, Koutou-Gakkou高等学校, Chuutou-Kyouiku-Gakkou中等教育学校, Tokubetsu…

 • Kunqyomi no Ichiran: "TE" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana te 手 tera 寺 terasu 照 rasu tereru 照 reru teru 照 ru

 • Nippon-koku Kenpou: Mokuji

  (2019/07/20) Nippon-koku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (10-15) - Roomaj…

 • Kunqyomi no Ichiran: "TA" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ta 田 taba 束 taberu 食 beru tabi 度旅 tadachini 直 chini tadashi 但 shi tadashii 正 shii tadasu 正 su tadayou 漂 u tadayoü taeru 堪耐 eru taëru taeru 絶 eru tagai 互 i tagaï tagayasu 耕 su tagui 類 taguï taira 平 ra taïra taka 高 takai 高 i takamaru 高 maru takameru 高 me…

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 11-shou章: Saikou-Houki補則 (100-103) Dai第 100-jou条: Kono Kenpou憲法 wa, Koufu公布 no hi kara Kisan起算 shite Rokka-getsu六箇月 wo Keika経過 shita hi kara, kore wo Shikou施行 suru. 2: Kono Kenpou憲法 wo Shiko…

 • Kunqyomi no Ichiran: "SU" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana su 州巣酢 suberu 滑統 ru subete 全 te sudeni 既 ni sue 末 su'e sueru 据 eru su'eru sugata 姿 sugi 杉 sugiru 過 giru sugosu 過 gosu sugureru 優 reru sui 酸 i suji 筋 su'ji sukasu 透 kasu suke 助 sukeru 透 keru suki 隙 sukoshi 少 shi sukoyaka 健 yaka suku 好透 ku sukunai 少 nai …

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 10-shou章: Saikou-Houki最高法規 (92-95) Dai第 97-jou条: Kono Kenpou憲法 ga Nippon-Kokumin日本国民 ni Hoshou保障 suru Kihon-teki-Jinken基本的人権 wa, Jinrui人類 no Tanen多年 ni wataru Jiyuu-Kakutoku自由獲得 no Doryoku努力 n…

 • Kunqyomi no Ichiran: "SO" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana sodateru 育 teru sodatsu 育 tsu sode 袖 soeru 添 eru soëru soko 底 sokonau 損 nau sokonaü sokoneru 損 neru somaru 染 maru someru 初染 meru somukeru 背 keru somuku 背 ku sonaeru 供備 eru sonaëru sonawaru 備 waru sona'waru sono 園 sora 空 sorasu 反 rasu soru 反 ru sosogu 注…

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 9-shou (96)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 9-shou章: Kaisei改正 (92-95) Dai第 96-jou条: Kono Kenpou憲法 no Kaisei改正 wa, Kaku-Giin各議院 no Sou-Giin総議員 no San-bun三分 no Ni二 Ijou以上 no Sansei賛成 de, Kokkai国会 ga, kore wo Hatsugi発議 shi,Kokumin国民 ni Teian提案…

 • Kunqyomi no Ichiran: "SH" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana shiawase 幸 se shia'wase shiba 芝 shibaru 縛 ru shiboru 搾絞 ru shibu 渋 shibui 渋 i shiburu 渋 ru shigeru 茂 ru shiiru 強 iru shiïru shiitageru 虐 geru shiïtageru shika 鹿 shikaru 叱 ru shiku 敷 ku shima 島 shimaru 絞締閉 maru shimeru 占絞締閉 meru shimeru 湿 ru shimesu 湿示 …

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 8-shou章: Chihou-Jichi地方自治 (92-95) Dai第 92-jou条: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Soshiki組織 oyobi Unqei運営 ni kan関-suru Jikou事項 wa, Chihou-Jichi地方自治 no Honshi本旨 ni motozuite, Houritsu法律 de kore wo …

 • Kunqyomi no Ichiran: "SE" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana se 瀬背 sebamaru 狭 maru sebameru 狭 meru sei 背 seki 関 semai 狭 i semaru 迫 ru semeru 攻責 meru seru 競 ru

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 7-shou章: Zaisei財政 (86-91) Dai第 86-jou条: Naiaku内閣 wa, Mai-Kaikei-Nendo毎会計年度 no Yosan予算 wo Sakusei作成 shi, Kokkai国会 ni Teishutsu提出 shite, sono Shingi審議 wo keke Giketsu議決 wo henakereba naranai. Dai…

 • Kunqyomi no Ichiran: "SA" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana sabaku 裁 ku sabi 寂 sabireru 寂 reru sabishii 寂 shii sachi 幸 sadaka 定 ka sadamaru 定 maru sadameru 定 meru saegiru 遮 ru saëgiru sagaru 下 garu sagasu 捜探 su sageru 下提 geru sagesumu 蔑 mu saguru 探 ru saiwai 幸 i sai'waï saka 坂逆 sakaeru 栄 eru sakai 境 sakaï sakan…

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 7-shou章: Zaisei財政 (83-85) Dai第 83-jou条: Kuni no Zaisei財政 wo Shori処理 suru Kengen権限 wa, Kokkai国会 no Giketsu議決 ni motozuite, kore wo Koushi行使 shinakereba naranai. Dai第 84-jou条: Arata ni Sozei租税 wo…

 • Kunqyomi no Ichiran: "O" de hajimaru yomi

  (2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana o 小尾緒雄 'o obi 帯 obiru 帯 biru obiyakasu 脅 kasu oboeru 覚 eru oboreru 溺 reru ochiiru 陥 ru ochiru 落 chiru odayaka 穏 yaka odokasu 脅 kasu odori 踊 ri 'odori odorokasu 驚 kasu odoroku 驚 ku odoru 踊躍 ru 'odoru odosu 脅 su oeru 終 eru 'oëru ogamu 拝 mu 'ogamu oginau …

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (81-82) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 6-shou章: Shihou司法 (81-82) Dai第 81-jou条: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, Issai一切 no Houritsu法律, Meirei命令, Kisoku規則 mata wa Shobun処分 ga Kenpou憲法 ni Tekigou適合 suru ka shinai ka wo Kettei決定 suru kengen権…

 • Kunqyomi no Ichiran: "NU" de hajimaru yomi

  (2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nugeru 脱 geru nugu 脱 gu nuguu 拭 u nuguü nukaru 抜 karu nukasu 抜 kasu nukeru 抜 keru nuku 抜 ku numa 沼 nuno 布 nuru 塗 ru nushi 主 nusumu 盗 mu nuu 縫 u nuü

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 6-shou章: Shihou司法 (76-80) Dai第 76-jou条: Subete Shihou-ken司法権 wa, Saikou-Saiban-sho最高裁判所 oyobi Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori Setchi設置 suru Kakyuu-Saiban-sho下級裁判所 ni zoku属-suru. 2: Tokube…

 • Kunqyomi no Ichiran: "NO" de hajimaru yomi

  (2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana no 野 nobasu 伸延 basu noberu 伸延述 beru nobiru 伸延 biru noboru 上昇登 ru noboseru 上 seru nobosu 上 su nochi 後 nodo 喉 nogareru 逃 reru nogasu 逃 su noki 軒 nokoru 残 ru nokosu 残 su nomu 飲 mu nonoshiru 罵 ru norou 呪 u noroü noru 乗載 ru noseru 乗載 seru nozoku 除 ku nozomu…

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 5-shou章: Naikaku内閣 (65-70) Dai第 71-jou条: Zen-2-jou前二条 no baai ni wa, Naikaku内閣 wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 ga Ninmei任命 sareru made hiki-tsuzuki sono Shokumu職務 wo okonau. Dai第 72-jou…

 • Kunqyomi no Ichiran: "NI" de hajimaru yomi

  (2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ni 荷 nibui 鈍 i niburu 鈍 ru nieru 煮 eru nigai 苦 i nigaru 苦 ru nigasu 逃 gasu nigeru 逃 geru nigiru 握 ru nigoru 濁 ru nigosu 濁 su nii 新 niï niji 虹 nikui 憎 i nikumu 憎 mu nikurashii 憎 rashii nikushimi 憎 shimi ninau 担 u ninaü niou 匂臭 u niöü niru 似煮 ru nise 偽 n…

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)

  (2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (65-70) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 5-shou章: Naikaku内閣 (65-70) Dai第 65-jou条: Gyousei-ken行政権 wa, Nakaku内閣 ni ruby>zoku属-suru. Dai第 66-jou条: Naikaku内閣 wa, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, sono Shuchou首長 taru Nakaku-Souri-Daij…

 • Kunqyomi no Ichiran: "NE" de hajimaru yomi

  (2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ne 値根音 nebaru 粘 ru negau 願 u negaü nekasu 寝 kasu neko 猫 nemui 眠 i nemuru 眠 ru nengoro 懇 ro nerau 狙 u neraü neru 寝 ru neru 練 ru netamu 妬 mu

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

  (2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (61-64) Dai第 61-jou条: Jouyaku条約 no Teiketsu締結 ni Hitsuyou必要 na Kokkai国会 no Shounin承認 ni tsuite wa, Zenjou前条 Dai第 2-kou項 no Kitei規定 wo Junqyou準用 suru. Dai第 62-jou条: Ryou-Giin両議…

 • Kunqyomi no Ichiran: "NA" de hajimaru yomi

  (2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nae 苗 naë naeru 萎 eru nagai 永長 i nagameru 眺 meru nagareru 流 reru nagasu 流 su nagekawashii 嘆 kawashii nageka'washii nageku 嘆 ku nageru 投 geru nagomu 和 mu nagoyaka 和 yaka naguru 殴 ru nagusameru 慰 meru nagusamu 慰 mu nai 亡無 i naka 中仲 nakaba 半 ba naku 泣鳴 ku…

 • Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (56-60)

  (2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (56-60) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (56-60) Dai第 56-jou条: Ryou-Giin両議院 wa, ono-ono sono Sou-Giin総議員 no 3-bun分 no 1 Ijou以上 no Shusseki出席 ga nakereba, Giji議事 wo hiraki Giketsu議決 suru koto ga dekinai. 2: Ryou-Giin両…