searchカテゴリー選択
chevron_left

カテゴリーを選択しなおす

cancel
プロフィール
PROFILE

wepimosezuさんのプロフィール

住所
未設定
出身
未設定

自由文未設定

ブログタイトル
Roomaji Blog Wepimosezu
ブログURL
https://wepimosezu.hatenadiary.com/
ブログ紹介文
ローマ字だけのブログ
更新頻度(1年)

56回 / 350日(平均1.1回/週)

ブログ村参加:2018/10/23

本日のランキング(IN)
読者になる

新機能の「ブログリーダー」を活用して、wepimosezuさんの読者になりませんか?

ハンドル名
wepimosezuさん
ブログタイトル
Roomaji Blog Wepimosezu
更新頻度
56回 / 350日(平均1.1回/週)
読者になる
Roomaji Blog Wepimosezu

wepimosezuさんの新着記事

1件〜30件

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 24

  (2020/07/12) Gendai kanazukai Dai-24 nyu no Chouon wa, nyuu to kaku. Rei 1, niu wo nyuu to kaku mono Nyuuwa (Niuwa) 2, nifu wo nyuu to kaku mono Nyuugaku (Nifugaku)

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 23

  (2020/07/12) Gendai kanazukai Dai-23 chu no Chouon wa, chuu to kaku. Rei chiu wo chuu to kaku mono Hakuchuu (Hakuchiu) Chuuzou (Chiuzau) Chuutai (Chiutai) Uchuu (Uchiu) Chuushutsu (Chiushutsu) Seichuu (Seichiu)

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 22

  (2020/07/12) Gendai kanazukai Dai-22 shu oyobi ju no Chouon wa, shuu, juu to kaku. Rei 1, shiu wo shuu to kaku mono shuuto (shiuto) shuutome (shiutome) atarashuu (atarashiu) suzushuu (suzushiu) Shuuyou (Shiuyau) Shuu'un (Shiu'un) Shuujin (Shiujin) Yuushuu (Iushiu) Shuugyou (Shiugefu) Shuunyuu (Shiun…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 21

  (2020/07/12) Gendai kanazukai Dai-21 kyu oyobi gyu no Chouon wa, kyuu, gyuu to kaku. Rei 1, kiu wo kyuu to kaku mono ookyuu (ohokiu) Kyuuyou (Kiuyau) Kyuuryou (Kiuriyou) Eikyuu (Eikiu) Youkyuu (Eukiu) Kyuuteki (Kiuteki) Kyuu (Kiu) 2, kifu wo kyuu to kaku mono Kyuumu (Kifumu) Kyuudai (Kifudai) Kokyuu…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 20

  (2020/06/28) Gendai kanazukai Dai-20 ro no Chouon wa, rou to kaku. Rei 1, rau wo rou to kaku mono inorou (inorau) kaerou (kaerau) kurou (kurau) karou (karau) arou (arau) Roujin (Raujin) Roudou (Raudou) Meirou (Meirau) Rouka (Rauka) Tarou (Tarau) 2, rafu wo rou to kaku mono Rousoku (Rafusoku) Kyuurou…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 19

  (2020/06/28) Gendai kanazukai Dai-19 yo no Chouon wa, you to kaku. Rei 1, yau wo you to kaku mono youka (yauka) hayou (hayau) youyaku (yauyaku) Youmou (Yaumau) Kaiyou (Kaiyau) Youshiki (Yaushiki) Taiyou (Taiyau) Youryuu (Yauriu) 2, eu wo you to kaku mono Youryou (Euriyau) Nichiyou (Nichieu) Youhai (…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 18

  (2020/06/27) Gendai kanazukai Dai-18 mo no Chouon wa, mou to kaku. Rei mau wo mou to kaku mono moukeru (maukeru) mousu (mausu) yasumou (yasumau) nanomou (tanomau) amou (amau) semou (semau) Mouhatsu (Mauhatsu) Moudou (Maudou) Moumoku (Maumoku) Honmou (Honmau) Moumaku (Maumaku)

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 17

  (2020/06/27) Gendai kanazukai Dai-17 ho oyobi po, bo no Chouon wa, hou, pou, bou to kaku. Rei 1, hau wo hou to kaku mono houki (hauki), houmuru (haumuru) Houkoku (Haukoku) Houka (Hauka) Kokuhou (Kokuhau) Housaku (Hausaku) Houkatsu (Haukuwatsu) Houbi (Haubi) 2, hafu (mata wa hofu) wo hou to kaku mono…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 16

  (2020/06/27) Gendai kanazukai Dai-16 no no Chouon wa, nou to kaku. Rei 1, nau wo nou to kaku mono shinou (shinau) abunou (abunau) Dainou (Dainau) Kunou (Kunau) Nouchuu (Nauchiyuu) 2, nafu wo nou to kaku mono Nounyuu (Nafunifu) 3, nofu wo nou to kaku mono kinou (kinofu)

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 15

  (2020/06/27) Gendai kanazukai Dai-15 to oyobi do no Chouon wa, tou, dou to kaku. Rei 1, tau wo tou to kaku mono touge (tauge) tatou-gami (tatau-gami) utou (utau) katou (katau) tatou (tatau) itou (itau) katou (takau) Touken (Tauken) Tousho (Taushiyo) Toubatsu (Taubatsu) Touzoku (Tauzoku) Satou (Satau…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 14

  (2020/06/27) Gendai kanazukai Dai-14 so oyobi zo no Chouon wa, sou, zou to kaku. Rei 1, sau wo sou to kaku mono hanasou (hanasau) kaesou (kahesau) chirasou (chirasau) asou (asau) sou (sau) Souji (Saudji) Issou (Itsusau) Souga (Sauga) Souchou (Sauteu) Soui (Sauwi) Souko (Sauko) Juusou (Diyuusau) Soun…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 13

  (2020/06/27) Gendai kanazukai Dai-13 ko oyobi go no Chouon wa, kou, gou to kaku. Rei 1, kau wo kou to kaku mono kouji (kaudji) kougai (kaugai) Koube (Kaube) sakou (sakau) kikou (kikau) koubashii (kaubashii) akou (akau) chikou (chikau) kou (kau) Kouun (Kauun) Kouryo (Kauriyo) Houkou (Kaukau) Shukou (…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 12

  (2020/06/21) Gendai kanazukai Dai-12 o no Chouon wa, ou to kaku.Rei 1, au wo ou to kaku mono. Ouka (Aukuwa) Chuuou (Chiyuuau) Oumu (Aumu) Ouu (Auu) 2, wau wo ou to kaku mono yoou (yowau) Ourai (Waurai) Kokuou (Kokuwau) Ousei (Wausei) Ouji (Wauji) Ougon (Waugon) Oushi (Waushi) 3, afu wo ou to kaku mo…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 11

  (2020/05/05) Gendai kanazukai Dai-11 e-retsu Chouon wa e-retsu no kana ni e wo tsukete kaku. Rei nee-san (nee-san) ee (Outou no Go)

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 10

  (2020/05/04) Gendai kanazukai Dai-10 yu no Chouon wa yuu to kaku. Rei 1, iu wo yuu to kaku mono Yuujin (Iujin) Yuugen (Iugen) Yuubin (Iubin) Yuuwaku (Iuwaku) Riyuu (Riiu) Shoyuu (Shiyoiu) Yuugi (Iugi) Yuuzen (Iuzen) Yuuryo (Iuriyo) 2, ifu wo yuu to kaku moto Toyuu (Toifu) 3, yufu wo yuu to kaku mono…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 9

  (2020/02/16) Gendai kanazukai Dai-9 o ni Hatsuon sareru ho wa, o to kaku. Rei ikioi (ikihohi) kao (kaho) shio (shiho) nioi (nihohi) ookami (ohokami) ooyake (ohoyake) koori (kohori) koorogi (kohorogi) hoozuki (hohoduzki) hoo (hoho) hoonoki (hohonoki) moyooshi (moyohoshi) naosu (nahosu) shiooseru (shi…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 8

  (2020/02/16) Gendai kanazukai Dai-8 e ni Hatsuon sareru he wa, e to kaku. Tadashi, Joshi no he wa, he to kaku koto wo Honsoku to suru. Rei kaeru (kaheru) ie (ihe) mae (mahe) kangae (hangahe) kaeru (kaheru) saezuru (sahedzuru) sukue (sukuhe) hiroe (hirohe) sae (Joshi sahe)

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 7

  (2020/02/16) Gendai kanazukai Dai-7 o ni Hatsuon sareru fu wa, o to kaku. Rei aoi (afuhi) aogu (afugu) aoru (afuru) taosu (tafusu)

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 6

  (2020/02/16) Gendai kanazukai Dai-6 u ni Hatsuon sareru fu wa, u to kaku. Rei arau (arafu) mau (mafu) au (afu) kau (kafu) utau (utafu) shinau (shinafu) iu (ifu) kuu (kufu) suu (sufu) nuu (nufu) yuu (yufu) kuruu (kurufu) arasou (arasofu) ukeou (ukeofu) omou (omofu) ayaui (ayafui)

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 5

  (2020/02/16) Gendai kanazukai Dai-5 i ni Hatsuon sareru hi wa, i to kaku. Rei uguisu (uguhisu) tai (tahi) hai (hahi) iiwake (ihiwake) tsuiyasu (tsuhiyasu) tairageru (tahirageru) narai-masu (narahi-masu) omoi-masu (omohi-masu) shitagai-masu (shitagahi-masu) chiisai (chihisai) koishii (kohishii) tsui …

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 4

  (2020/02/16) Gendai kanazukai Dai-4 wa ni Hatsuon sareru ha wa, wa to kaku. Tadashi, Joshi no ha wa, ha to kaku koto wo Honsoku to suru. Rei kawara (kahara) kawa (kaha) niwa (niha) arawasu (arahasu) mawaru (maharu) kowareru (kohareru) arawanai (arahanai) atsukawanai (atsukahanai) utawanai (utahanai)…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 3

  (2020/02/16) Gendai kanazukai Dai-3 dji, dzu wa zi, zu to kaku. Rei 1, Dji wo ji to kaku mono aji (adji) fuji (fudji) waraji (waradji) nejiru (nedjiru) haji (hadjiru) yojiru (yodjiru) Jizoku (Djizoku) Ji (Dji) Jiku (Djiku) Jinchi (Djinchi) Josei (Djosei) Sakujo (Sakudjo 2, Dzu wo zu to kaku mono uzu…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 2

  (2019/12/29) Gendai kanazukai Dai-2 kuwa, guwa wa ka, ga to kaku. Rei 1, kuwa wo ka to kaku mono Kagaku (Kuwagaku) Kahei (Kuwahei) Kafun (Kuwafun) Kekka (Ketsukuwa) Kashi (Kuwashi) Kako (Kuwako) Kagaku (Kuwagaku) Kaji (Kuwaji) Kamoku (Kuwamoku) Kaigi (Kuwaigi) Kaiga (Kuwaiga) Koukai (Koukuwai) Hakai…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Saisoku 1

  (2019/12/29) Gendai kanazukai Dai-1 wi, we, wo wa i, e, o to kaku. Tadashi Joshi no wo wo nozoku. Rei 1, wi wo i to kaku mono ido (wido) inoshishi (winoshishi) kuwai (kuwawi) ai (awi) mairu (mawiru) iru (wiru) Ibyou (wibiyau) Ken'i (kenwi) Ichi (Wichi) Isan (Wisan) Inin (Winin) Taii (Taiwi) Kuiki (K…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: 4

  (2019/12/29) Gendai kanazukai 4 (*1) Hatsuon (*2) Shin-kanazukai (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.) (*1) (*2) (*3) kyoo kyou kiyau, keu, kefu gyoo gyou giyau, geu, gefu shoo shou shiyau, seu, sefu joo jou jiau, djiyau, zeu, deu, defu choo chou chiyau, teu, tefu nyoo nyou neu hyoo hyou hiyau, he…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: 3

  (2019/12/29) Gendai kanazukai 3 (*1) Hatsuon (*2) Shin-kanazukai (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.) (*1) (*2) (*3) kyuu kyuu kiu, kifu gyuu gyuu giu shuu shuu shiu, shifu juu juu jiu, jifu, djiyuu chuu chuu chiu nyuu nyuu niu, nifu hyuu hyuu hiu byuu byuu biu ryuu ryuu riu, rifu

 • 1946-nen Gendai kanazukai: 2

  (2019/12/29) Gendai kanazukai 2 (*1) Hatsuon (*2) Shin-kanazukai (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.) (*1) (*2) (*3) yuu yuu iu, ifu, yufu oo ou au, wau, afu, hau koo kou kau, kuwau, kafu, kofu goo gou gau, guwau, gafu, gofu soo sou sau, safu zoo zou zau, zafu too tou tau, tafu doo dou dau noo no…

 • 1946-nen Gendai kanazukai: 1

  (2019/12/29) Gendai kanazukai 1 (*1) Hatsuon (*2) Shin-kanazukai (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.) (*1) (*2) (*3) i i wi e e we o o wo ka ka kuwa ga ga guwa ji ji dji zu zu dzu wa wa ha i i hi u u fu e e he o o ho

 • 1946-nen Gendai kanazukai: Maegaki

  (2019/12/29) Gendai kanazukai Maegaki Hitotsu. Kono kanazukai wa, Daitai, Gendai-go-on ni motozuite, Gendai-go wo kana de kaki-arawasu baai no Junsoku wo shimeshita mono de aru. Hitotsu. Kono kanazukai wa, Shu to shite, Gendai-bun no uchi, Kougo-tai no mono ni Tekiyou suru. Hitotsu. Genbun no kanazu…

 • Genshi-roku-Kihon-hou: Mokuji

  (2019/12/29) Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-2) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3-3.2) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.3-3.4) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.5) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-…

カテゴリー一覧
商用